Entrega do XIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

Este sábado 14 de setembro entregaremos o XIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño a Eva Veiga nun acto que terá lugar na Casa da Cultura de Sarria, ás 19:30 horas.
Participarán os membros do xuri Rosa Enríquez, Xerardo Quintiá, Alfredo Ferreiro, Francisco Pérez e María Casar e o artista plástico Miguel Ángel Macía.

A. C. Ergueitos

Convocado o XIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

BASES

1. O Concello de Sarria e a Agrupación Cultural Ergueitos convocan o XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO.
2. As obras presentadas deben estar escritas en lingua galega.
3. A extensión mínima será de 400 versos. Os orixinais deberán ser inéditos e non premiados en ningún outro certame.
4. Os traballos presentaranse por quintuplicado, mecanografados a dous espazos e baixo plica. Enviaranse por correo certificado a: XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO, Concello de Sarria, Rúa Maior 14, 27600 Sarria, até o 31 de xaneiro de 2013.
5. Estableceuse un único premio indivisíbel dotado con 6000 euros, suxeito á normativa fiscal vixente. O xuri poderá deixar deserto o premio se considera que as obras presentadas non acadan unha mínima calidade.
6. O xuri estará composto por persoas de prestixio no mundo da creación ou a crítica literaria. Actuarán como Secretaria a Presidenta da Agrupación Cultural Ergueitos e como Presidente o Concelleiro de Cultura de Sarria, os dous con voz e sen voto. A decisión do xuri será inapelábel e será dada a coñecer no primeiro cuatrimestre de 2013.
7. A obra premiada será propiedade do seu autor, agás a primeria edición que será publicada pola Editorial Espiral Maior. En posteriores edicións farase constar a condición de premiada no XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO.
8. Os orixinais non premiados non serán devoltos e serán destruidos. Non se manterá correspondencia cos autores/as.
9. A interpretación destas bases correspondelle ao xuri. A participación no certame implica a súa aceptación.